Archiv RUDNÉ DOLY, n.p. PŘÍBRAM
Archiv Geofondu za laskavé pomoci Dr. Víta Štrupla
Dokumentační fond CMC


CÍNOVEC


        Cínovec, od první zmínky v roce 1378, dlouho závisel na Krupce. Ložisko objevili havíři a rýžovníci, přicházející z české strany od Krupky. Svědčí o tom skutečnost, že se krupští podnikatelé usazovali nejdříve na místech pozdější osady zvané Přední Cínovec, v jiných pramenech Horní Cínovec. Teprve dalšími prospektorskými cestami se dostali na území dnešní obce, kde se ujal název Zadní (z hlediska pochodu od Krupky) neboli Dolní Cínovec.

        U havířů a důlních podnikatelů 14. a 15. století nemůžeme předpokládat plánovitou nebo z hlediska využití ložiska řízenou těžbu. Každý kopal tam, kde měl nejbohatší výtěžek. Zajisté však i v nejstarších dobách Cínovce byla uplatňována alespoň některá ustanovení horního práva. Není pochyb, že v Krupce, a tudíž také na Cínovci, se řešily majetkoprávní poměry podle Václavova královského horního práva, vydaného v roce 1300.

        Pokud se z těchto dob zachovala svědectví o Cínovci, jsou to především zprávy o prodeji důlního majetku, v nichž se mluví o důlních měrách a jejich částech, o prádlech, mlýnech na rudu a často také o nářadí, s nímž havíři pracovali. Horník a geolog se dovídají jen minimum zpráv, které je z ložiskového hlediska zajímají. Ve většině případů není jmenován kov, který se těžil takže jen na základě současných vědomostí lze usuzovat, o jaké rudy na tom kterém místě šlo. Na Cínovci to bylo vedle cínu stříbro, zatímco wolfram zůstal ještě po staletí neznámým kovem.

        Soudě podle charakteru ložiska, docházíme k závěru, že v prvních desetiletích až po vypuknutí husitských válek se na Cínovci jen rýžovalo. V dobách neklidu a majetkové nejistoty bylo dolování vždy v úpadku, takže ani Cínovec v letech 1420-1440 netvořil výjimku. Město Krupka a později i hrad podlehly husitským vojskům a ležely v rozvalinách. Jakmile však nastal v zemi poměrný klid, byla Krupka vybudována znovu. Je tak zaznamenáno k roku 1444. Krupské doly sice dávaly stále ještě dobrý výtěžek, ale Cínovec se stával jejich vážným konkurentem. V té době musíme počítat s prvními, i když nehlubokými důlními díly, jelikož bohaté náplavy a zvětralé výchozy žil musely být z valné části již vytěženy.

        V polovině 16. století směřoval hlavní zájem k otvírce plochých žil, na Cínovci obecně zvaných flece. Cínovecký terén na sever od vodního předělu (od dnešního hotelu Pomezí) je plochý a svažuje se mírně směrem do Saska. Lobkovické horní ředitelství uvádělo, že horní provoz na Cínovci byl zahájen ještě před rokem 1464, kdy bylo k odvodnění dolů započato s ražbou původní, tzv. hořejší Bynovské štoly. Protože v 16. století již nedostačovala, začalo se v roce 1585 s ražbou dolní Bynovské štoly, která po svém dokončení byla 660 metrů dlouhá a podsedala důlní díla v hloubce asi 40 metrů. Její ražba postupovala nejdříve pomalu, protože páni z Bynova z důvodů nějakého sporu na svých důlních dílech nepracovali. Císařská komise, která se dostavila na Cínovec roku 1596, spor urovnala a ražba štoly i těžba pak rychle pokračovaly. V té době byla také postavena lobkovická huť, která pak s přestávkami pracovala až do konce 19. století. Ač Cínovec byl a je znám jako naleziště cínových rud, objevují se i zprávy o výskytu rud stříbra a mědi.

        Záznamy o nálezech stříbrných rud se pak častěji nebo řidčeji opakují až do poloviny osmnáctého století. V geologické literatuře není obyčejně o výskytu stříbrných rud zmínky. Stříbronosné minerály se s největší pravděpodobností těžily na strmých žilách. Je také možné, že některé partie greisenu byly prostoupeny stříbronosným galenitem, neboť i poslední průzkum Cínovce v letech 1966-73 greisen s galenitem v omezené míře objevil.

        Třicetiletá válka znamenala v českých zemích úpadek hornictví, který zasáhl i Cínovec. Centrem protireformace bylo poutní místo Bohosudov, odkud jezuité obraceli okolní protestantské obyvatelstvo na katolickou víru. Na Cínovci, kde žil i krupský evangelický pastor, se protestantismus udržel ještě několik desetiletí. Po ukončení třicetileté války se začala důrazně uplatňovat zásada jediného přípustného náboženství i na hornických pracovištích. V roce 1671 odešla z českého Cínovce první skupina evangelických havířů, ne ovšem daleko, jen za hraniční čáru, kde pod ochranou saského kurfiřta založila osadu Georgenfeld, později zvaný Starý Georgenfeld. Zbytky nekatolických havířů se udržely až do roku 1728, kdy český Cínovec opustilo na 800 lidí, kteří založili v Sasku Nový Georgenfeld a u Fojtovic osadu Gottgetreu.

        Teprve od tohoto data je nutno rozlišovat těžbu v české a saské části žulové kopule. Do té doby, od počátku těžby na sklonku 14. století, je nutno chápat těžbu na Cínovci jako jeden celek. Jednak proto, že v oné době nelze důlní díla, pokud jsou vůbec známa, lokalizovat na českou a saskou stranu, jednak proto, že v roce 1728 byla těžba na německé straně celkem neveliká. Jen těžce se hojily rány třicetileté války, která postihla obě části Cínovce, zvláště ve svém závěru.

        Těžba v obou částech Cínovce se jen pomalu zvedala. Město Krupka, které bylo v ostrém rozporu se svou vrchností, nemělo peníze na drahé otvírkové práce. Na krupském území se prakticky nepracovalo. Clary-Aldringové, kteří drželi Krupku od roku 1710, se neustále snažili zmocnit se jejího důlního majetku. Zadlužená Krupka nakonec podlehla.

        V claryovské části Cínovce rovněž pokračovaly pokusy o oživení těžby. Z roku 1838 je zachována zpráva o hloubení nové jámy. Je z ní zřejmé, že ještě v druhé čtvrtině 19. století se postupovalo metodami obvyklými v 16. století.

        Tak plynula poklidná doba zhruba tří desetiletí mezi koncem napoleonských válek a rokem 1848. Claryovská těžba nebyla veliká a ani Lobkovicové nevykazovali činnost o mnoho větší. Zvyšování těžby znamenalo totiž značné investice.

        Pro Lobkovice byly rudné doly na Cínovci pouze součástí poměrně rozsáhlého důlního podnikání, a tak na Cínovci prováděli jen udržovací práce. Ty se jim vyplatily. Po roce 1879, kdy byl objeven význam wolframu pro tvrzení oceli a v Evropě nastala sháňka po tomto kovu, mohlo horní ředitelství přikročit k těžbě wolframitu bez velkých nových investic. Mnoho rudy se v těchto letech získalo překutáváním starých hald a ručním vybíráním velkých kusů wolframitu. V roce 1882 to bylo 3.300 kg. Cín se stal vedlejším produktem. Zpeněžován byl i čistý křemen, získaný při přebírání hald a základek v dole. Prodával se do skláren, do keramických továren, nebo se dodával jako drť k sypání cest v parcích.

        V době první světové války se zvýšený zájem o domácí těžbu rud barevných kovů projevil dříve v Německu než v Rakousko-Uhersku. Německá strana se již na podzim 1914 začala starat o možnosti zvýšení těžby cínowolframových rud. Hornicko-ložiskovou expertizou byl pověřen známý geolog Richard Beck, jenž obrátil pozornost na českou stranu Cínovce.

        Závod byl dán pod vojenský dohled, investice do dolu, a těch nebylo málo, šly k tíži rakousko-uherskému ministerstvu války. Začala se čerpat voda ze zatopených dobývek a z Teplic se postavila přípojka elektrického vedení. Vojenské investice byly takového rozsahu, že na dobu příštích třiceti let vtiskly lobkovickému dolu nové jméno, které zůstalo zachováno i za druhé světové války - Vojenská jáma (Militärschacht). Lobkovická hlavní těžební jáma byla rozšířena a postavila se těžní věž. Dobývání bylo zmodernizováno, zavedeno vrtání stlačeným vzduchem, jímž se poháněly vrtné soupravy Craelius, sloužící těžebnímu průzkumu. Poněvadž v době války se dynamit pro civilní sektor dodával jen v omezeném množství, byla v roce 1916 postavena výrobna tekutého kyslíku. Havíři však s ním prováděli trhací práce neradi, jelikož zacházení s tekutým kyslíkem bylo nebezpečné. Vedle kyslíku se používal dynamon.

        Úpravna byla vylepšena zavedením přebíracích pásů, u nichž nalezly zaměstnání cínovecké ženy. Osazenstvo dolu se skládalo hlavně ze zajatců, Francouzů, Rusů a Italů. Ruda se dopravovala nejdříve povozy na železniční stanici Dubí, později byly zřízeny tři na sebe navazující lanovky. Z Dubí byla ruda dopravována do Příbrami po železnici. Vojenská správa příbramských dolů zabrala pro úpravu wolframových rud úpravnu na dole Anna. V letech 1916 a 1917 docházelo na tuto úpravnu denně až dvacet vagónů o deseti nebo patnácti tunách rudy. Nebyla to ovšem jen těžba z Cínovce, část rudy pocházela z dolů v Horním Slavkově a Krásnu.

        V české části Cínovce ustala těžba hned po skončení války. Rakousko-Uhersko se rozpadlo, vojenská správa důl opustila a v přechodné době do konce roku 1918, než se i na Cínovci uplatnila československá státní moc, byla mnohá zařízení samovolně demontována. O lanovky nemělo lobkovické báňské ředitelství zájem, proto je zrušilo.

        I když Německo mělo po první světové válce značné hospodářské obtíže, říšskoněmecký zájem o českou část Cínovce neustával. Beckerovy ocelárny chtěly roku 1922 propachtovat lobkovické důlní pole, a to na pět let. Navrhovali placení za množství vytěžené rudy.

        Cena wolframového koncentrátu na světových trzích však měla sestupnou tendenci a roku 1928 Lobkovicové omezili provoz. Lobkovický důl zůstal až do počátku druhé světové války v klidu.

        Není divu, že po okupaci českého pohranicí se říšskoněmecké báňské úřady vrhly na mnohem bohatší českou část Cínovce jako na vítanou kořist. Zájem o vlastní saskou část upadl a do konce války se zde prakticky s výjimkou udržovacích prací na odvodňovacích štolách nedělalo.

        Po stránce majetkoprávní šli nacisté bezohledně za svým cílem. Zatímco roku 1939 ještě mluvili o pronájmu lobkovické části Cínovce, takže se měla opakovat situace z první světové války, roku 1940 uvalují na veškerý lobkovický majetek komisařskou správu, čímž ho prakticky zabavují ve prospěch říše.

        Již 13. června 1940 počíná pražská stavební firma Pittel a Brausewetter se stavbou nové úpravny, dokončené za necelé dva roky. Strojové zařízení vyrobila firma Krupp. Za války pracovalo na Cínovci průměrně 600 lidí. Byli tu i zajatci, Rusové, Francouzi a po vystoupení Itálie z války v roce 1943 také Italové. Totálně byl na Cínovci nasazen i nepříliš velký počet Čechů. V letech 1940-41 zde pracovali i svobodní dělníci z Belgie.

        Cínovec zůstal ušetřen všech válečných událostí, nebyl bombardován a ani v průběhu posledních dní války nedošlo na Cínovci k bojům. Pronikající jednotky maršála Koněva, který z prostoru Drážďan prováděl obchvatnou operaci k záchraně bojující Prahy, nenalezly na Cínovci žádný odpor.

        Poválečný stát potřeboval cín a wolfram, zvláště pro rozvoj strojírenství. Těžba dolu se v této době rozjela téměř naplno. Problém nedostatku pracovních sil v důsledku odsunovaných Němců nahrazovali zvýšenou aktivitou a pracovní iniciativou.

        Ložisko, kde po několik staletí byly těženy cíno-wolframo-lithné žíly, bylo po roce 1945 systematicky těženo až do roku 1979, kdy byla vyrubána bilanční oblast rudonosných žil. Tento rok znamenal pro ložisko Cínovec jednoznačně uzavření celé historické oblasti.

        Nový rozvoj nastává pro těžbu cínowolframových rudnin až předáním ložiska Cínovec - jih. Urychleně začala příprava ložiska pro těžbu i dorozvědkové práce. V souvislosti s tím prodělala zásadní změny i úpravnická technologie.

        Přestože byly zjištěny dostatečné rudní zásoby, byla geologickému průzkumu nadále věnována systematická pozornost.3D model podzemí Cínovce je ke stažení !ZDE!
Prohlížečka VRML je ke stažení !ZDE!01
Práce na rudní žíle


02
Starý Cechhaus


03
Cesta na Geisingen, v pozadí hlavní pila


04
Výsledek magnetické separace rudy


05
Zachycovací splavy


06
Rozdružovací zařízení v úpravně


07
Usazovací kádě


08
Hlavní halda


09
Hlavní halda


10
"Huthaus" - v popředí propadlá dobývka


11
Ruční hašpl s lezným oddělením


12
Podzemní kompresorovna


13
"Mundloch" dolní Bynovské štoly


14
Zbytky haldy staré šachty Petri


15
Vypouštění rudniny ze sýpu


16
Těžební komora na staré "Abbaustrecken"


17
Těžba akumulátorovou lokomotivou


18
Nový "Zechenhaus" na dolní Bynovské štole


19
Historický hašpl na prohlídkovém okruhu


20
Ochranný poval se zděnou zakládkou v dobývce


21
Podzemní kompresorovna


22
Částečně zatopená komora


23
Česká republika-Německo. Hranice platí i v podzemí.
_________________
Pramen:
Archiv Rudné doly, n.p. Příbram
Archiv Geofondu
Dokumentační fond CMC
http://www.besucherbergwerk-zinnwald.de/    -  Německé stránky skanzenu dolní Bynovské štoly
logo

CZECH MINING CLUB
2005
TOPlist